root/2chrss/trunk/2chrss

Revision 586 (checked in by miyagawa, 18 years ago)

Initial revision

  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:executable set to *
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1 #!/usr/local/bin/perl
2
3 use strict;
4
5 =pod
6
7 =head1 NAME
8
9 2chrss - 2ch RSS generator
10
11 =head1 SYNOPSIS
12
13   2chrss [--charset=CHARSET] [--num=NUM] board > board.rdf
14
15 =head1 DESCRIPTION
16
17 This script gets 2ch subback.html and geenrates RSS from it.
18
19 =head1 AUTHOR
20
21 Tatsuhiko Miyagawa <miyagawa@bulknews.net>
22
23 =head1 SEE ALSO
24
25 L<LWP>, L<Jcode>, L<XML::RSS>
26
27 =head1 COPYRIGHT
28
29  2chrss is Copyright (c) 2002, by Tatsuhiko Miyagawa
30  All rights reserved. You may distribute this code under the terms
31  of either the GNU General Public License or the Artistic License,
32  as specified in the Perl README file.
33
34 =cut
35
36 package Rss2chApp;
37
38 use vars qw($VERSION);
39 $VERSION = 0.02;
40
41 use Jcode;
42 use XML::RSS;
43 use LWP::UserAgent;
44
45 sub new {
46     my($class, $board, %options) = @_;
47     bless {
48         board => $board,
49         num   => $options{num},
50         charset => $options{charset},
51         ua    => LWP::UserAgent->new,
52         stripnum => $options{stripnum},
53     }, $class;
54 }
55
56 sub charset { shift->{charset} }
57 sub board   { shift->{board} }
58 sub ua      { shift->{ua} }
59 sub num     { shift->{num} }
60
61 sub run {
62     my $self = shift;
63     my $info    = $self->info_for($self->board);
64     my $content = $self->fetch($info->{url} . 'subback.html');
65     my @links   = $self->extract_links($content);
66     my $rss     = $self->generate_rss($info, @links);
67     print $self->output($rss->as_string);
68 }
69
70 sub info_for {
71     my($self, $board) = @_;
72     while (<main::DATA>) {
73         chomp;
74         my($url, $nick, $title) = split /\t/;
75         return {
76             url   => $url,
77             nick  => $nick,
78             title => $title,
79         } if $nick eq $board;
80     }
81     die "no match found for board $board.\n";
82 }
83
84 sub fetch {
85     my($self, $url) = @_;
86     my $req = HTTP::Request->new(GET => $url);
87     my $res = $self->ua->request($req);
88     $res->is_success or die "Can't gete subback.html: $url\n";
89     return Jcode->new($res->content, 'sjis')->euc;
90 }
91
92 sub extract_links {
93     my($self, $content) = @_;
94     my $base = ($content =~ m@<base href="(.*?)" target="body">@)[0];
95     my @links;
96     while ($content =~ m@<a href="(.*?/l50)">\d: (.*?) \((\d+)\)</a>@g) {
97         push @links, {
98             href  => $base . $1,
99             title => $self->{stripnum} ? $2 : "$2 ($3)",
100         };
101         last if @links >= $self->num;
102     }
103     return @links;
104 }
105
106 sub generate_rss {
107     my($self, $info, @links) = @_;
108     my $rss = XML::RSS->new(
109         version => 1.0,
110         encoding => $self->charset,
111     );
112     $rss->channel(
113         title => $info->{title},
114         link  => $info->{url},
115         description => "2ch $info->{title} threads, generated by 2chrss-$VERSION",
116     );
117
118     for my $link (@links) {
119         $rss->add_item(
120             title => $link->{title},
121             link  => $link->{href},
122         );
123     }
124     return $rss;
125 }
126
127 sub output {
128     my($self, $rss) = @_;
129     my %method = (
130         shift_jis => 'sjis',
131         'euc-jp'  => 'euc',
132         'utf-8'   => 'utf8',
133     );
134     my $method = $method{$self->charset} or die "Unknown encoding: ", $self->charset, ".\n";
135     return Jcode->new($rss, 'euc')->$method();
136 }
137
138 package main;
139
140 sub Usage {
141     return <<"USAGE";
142 2chrss [--charset=CHARSET] [--num=NUM] [--stripnum] board
143
144 Options:
145     charser    Output encoding. euc-jp, shift_jis, utf-8  (default: utf8)
146     num        Number of items (default: 10)
147     stripnum   Do not output number of responses in item
148
149 USAGE
150     ;
151 }
152
153 use Getopt::Long;
154
155 my %options = (
156     charset => 'utf-8',
157     num     => 10,
158     stripnum => 0,
159 );
160
161 GetOptions(
162     \%options,
163     "charset=s",
164     "num=i",
165     "help",
166     "stripnum",
167 ) or exit;
168
169 $options{help} and die Usage;
170
171 my $board = shift or die Usage;
172 my $app   = Rss2chApp->new($board, %options);
173 $app->run;
174
175 # Table below is generated via
176 # nkf -e 2chmenu.html | perl -nle 'm@<A HREF=(.*2ch\.net/(?:.*?/)?(.*?)/)>(.*?)</A>@ && print join "\t", $1, $2, $3'
177 __END__
178 http://www.2ch.net/guide/       guide   2chÁí¹ç°ÆÆâ
179 http://news.2ch.net/liveplus/   liveplus        ¥Ë¥å¡Œ¥¹ŒÂ¶·¡ú
180 http://news.2ch.net/newsplus/   newsplus        ¥Ë¥å¡Œ¥¹Â®Êó+
181 http://ex.2ch.net/entrance/     entrance        ¥é¥Š¥ó¥ž
182 http://cheese.2ch.net/qa/       qa      œé¿ŽŒÔ¡ŠŒÁÌä
183 http://pc.2ch.net/pcqa/ pcqa    PCœé¿ŽŒÔ
184 http://kaba.2ch.net/accuse/     accuse  2chÈãÈœÍ×ËŸ
185 http://teri.2ch.net/sec2ch/     sec2ch  2chµ¬À©ŸðÊó
186 http://ton.2ch.net/gline/       gline   ¥¬¥€¥É¥é¥€¥ó
187 http://kaba.2ch.net/saku/       saku    ºïœü°ÍÍê
188 http://kaba.2ch.net/sakud/      sakud   ºïœüµÄÏÀ
189 http://yasai.2ch.net/event/     event   ¥€¥Ù¥ó¥ÈŽë²è
190 http://live.2ch.net/vote/       vote    ÅêÉŒœê
191 http://kaba.2ch.net/intro/      intro   Œ«žÊŸÒ²ð
192 http://yasai.2ch.net/honobono/  honobono        €Û€Î€Ü€Î
193 http://choco.2ch.net/mona/      mona    ¥â¥Ê¡Œ
194 http://choco.2ch.net/aastory/   aastory AAĹÊÔ
195 http://choco.2ch.net/kao/       kao     ŽéÊž»ú
196 http://life.2ch.net/yume/       yume    ÌŽ¡ŠÆÈ€êžÀ
197 http://natto.2ch.net/off/       off     Off²ñ
198 http://news.2ch.net/newsplus/   newsplus        ¥Ë¥å¡Œ¥¹Â®Êó+
199 http://news.2ch.net/liveplus/   liveplus        ¥Ë¥å¡Œ¥¹ŒÂ¶·
200 http://choco.2ch.net/news/      news    ¥Ë¥å¡Œ¥¹Â®Êó
201 http://music.2ch.net/musicnews/ musicnews       ¢£·ÝÇœ²»³Ú
202 http://comic.2ch.net/comicnews/ comicnews       ¢¢¥¢¥Ë¥á¡ŠÌ¡²è
203 http://pc.2ch.net/pcnews/       pcnews  ¢¢PC¥Ë¥å¡Œ¥¹
204 http://choco.2ch.net/news7/     news7   ¢£»ä€Î¥Ë¥å¡Œ¥¹
205 http://kaba.2ch.net/news2/      news2   ¥Ë¥å¡Œ¥¹µÄÏÀ
206 http://tmp.2ch.net/asia/        asia    ¥Ë¥å¡Œ¥¹¶ËÅì
207 http://news.2ch.net/news5/      news5   ¥€¥¹¥é¥àŸðÀª
208 http://natto.2ch.net/mass/      mass    ¥Þ¥¹¥³¥ß
209 http://tmp.2ch.net/youth/       youth   Ÿ¯Ç¯ÈȺá
210 http://kaba.2ch.net/disaster/   disaster        Œ«Á³ºÒ³²
211 http://love.2ch.net/gender/     gender  ÃËÀ­ÏÀœ÷À­ÏÀ
212 http://kaba.2ch.net/giin/       giin    µÄ°÷¡ŠÁªµó
213 http://mentai.2ch.net/police/   police  ·Ù»¡
214 http://natto.2ch.net/soc/       soc     ŒÒ²ñ¡ŠÀ€ÉŸ
215 http://yasai.2ch.net/atom/      atom    ŽÄ¶­¡ŠÅÅÎÏ
216 http://mentai.2ch.net/traf/     traf    ±¿Í¢¡ŠžòÄÌ
217 http://school.2ch.net/recruit/  recruit œ¢¿Š
218 http://ton.2ch.net/job/ job     ÅŸ¿Š
219 http://mentai.2ch.net/volunteer/        volunteer       Ê¡»ã²ðžîÊô»Å
220 http://kaba.2ch.net/mayor/      mayor   ÃÏÊýŒ«Œ£Ãλö
221 http://natto.2ch.net/jsdf/      jsdf    Œ«±ÒÂâ
222 http://money.2ch.net/nenga/     nenga   Í¹ÊØ¡ŠÍ¹À¯
223 http://school.2ch.net/lifework/ lifework        Àž³¶³Øœ¬
224 http://ebi.2ch.net/regulate/    regulate        ÄÌ¿®¹ÔÀ¯
225 http://money.2ch.net/venture/   venture ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡Œ
226 http://money.2ch.net/manage/    manage  ·Ð±Ä³Ø
227 http://caramel.2ch.net/estate/  estate  ÄÂÂßÉÔÆ°»º
228 http://natto.2ch.net/koumu/     koumu   žø̳°÷
229 http://yasai.2ch.net/shikaku/   shikaku ˡΧÊÙ¶¯ÁêÃÌ
230 http://ton.2ch.net/lic/ lic     »ñ³ÊÁŽÈÌ
231 http://caramel.2ch.net/haken/   haken   ÇÉž¯¶È³Š
232 http://ton.2ch.net/hoken/       hoken   ÊÝž±¶È³Š
233 http://mentai.2ch.net/tax/      tax     ÀǶâ·ÐÍý²ñ·×
234 http://ton.2ch.net/hosp/        hosp    ɱ¡¡Š°åŒÔ
235 http://mentai.2ch.net/hikari/   hikari  ž÷ÄÌ¿®
236 http://mentai.2ch.net/dtp/      dtp     DTP¡Š°õºþ
237 http://school.2ch.net/part/     part    ¥¢¥ë¥Ð¥€¥È
238 http://cheese.2ch.net/koukoku/  koukoku ¹­¹ð¶È³Š
239 http://ton.2ch.net/agri/        agri    ÇÀÎӿ建¶È
240 http://money.2ch.net/build/     build   ·úÀßœ»Âð¶È³Š
241 http://tmp.2ch.net/company/     company €Á€¯€ê΢»öŸð
242 http://tmp.2ch.net/ihou/        ihou    Ìô¡Š°ãË¡
243 http://tmp.2ch.net/ihan/        ihan    °ãÈ¿€ÎÄÙ€·Êý
244 http://cheese.2ch.net/bun/      bun     ÁϺîÊž·Ý
245 http://mentai.2ch.net/poem/     poem    »í¡Š¥Ý¥š¥à
246 http://tv.2ch.net/movie/        movie   ±Ç²è¡Š8mm
247 http://curry.2ch.net/occult/    occult  ¥ª¥«¥ë¥È
248 http://natto.2ch.net/sfx/       sfx     Æû£¡ª
249 http://caramel.2ch.net/drama/   drama   ±é·à¡ŠÌòŒÔ
250 http://caramel.2ch.net/siki/    siki    ÊõÄÍ¡Š»Íµš
251 http://cheese.2ch.net/fortune/  fortune ÀꀀÀ­³Ê¿ÇÃÇ
252 http://caramel.2ch.net/uranai/  uranai  ÀêœÑÍýÏÀŒÂÁ©
253 http://mentai.2ch.net/kyoto/    kyoto   ¿ÀŒÒ¡ŠÊ©³Õ
254 http://cheese.2ch.net/gallery/  gallery ÈþœÑŽÕŸÞ
255 http://ton.2ch.net/rakugo/      rakugo  ÅÁÅý·ÝÇœ
256 http://ebi.2ch.net/rikei/       rikei   Íý·ÏÁŽÈÌ
257 http://cheese.2ch.net/sci/      sci     ÊªÍý
258 http://cheese.2ch.net/life/     life    ÀžÊª
259 http://mentai.2ch.net/bake/     bake    ²œ³Ø
260 http://mentai.2ch.net/kikai/    kikai   µ¡³£¡Š¹©³Ø
261 http://mentai.2ch.net/infosys/  infosys ŸðÊó¥·¥¹¥Æ¥à
262 http://mentai.2ch.net/sim/      sim     ¥·¥ß¥å¥ì¡Œ¥È
263 http://mentai.2ch.net/nougaku/  nougaku ÇÀ³Ø
264 http://mentai.2ch.net/sky/      sky     Å·Êž¡Šµ€ŸÝ
265 http://school.2ch.net/doctor/   doctor  °å»õÌôŽÇžî
266 http://cheese.2ch.net/math/     math    ¿ô³Ø
267 http://mentai.2ch.net/doboku/   doboku  ÅÚÌÚ¡Š·úÃÛ
268 http://mentai.2ch.net/material/ material        ºàÎÁʪÀ­
269 http://mentai.2ch.net/space/    space   ¹Ò¶õ¡ŠÁ¥Çõ
270 http://caramel.2ch.net/future/  future  Ì€Íèµ»œÑ
271 http://caramel.2ch.net/wild/    wild    ÌîÀžÀžÊª
272 http://kaba.2ch.net/earth/      earth   Ãϵå²Ê³Ø
273 http://yasai.2ch.net/psycho/    psycho  ¿ŽÍý³Ø
274 http://mentai.2ch.net/gengo/    gengo   žÀžì³Ø
275 http://mentai.2ch.net/sociology/        sociology       ŒÒ²ñ³Ø
276 http://mentai.2ch.net/book/     book    Êž³Ø
277 http://mentai.2ch.net/history/  history ÆüËÜ»Ë
278 http://mentai.2ch.net/whis/     whis    À€³Š»Ë
279 http://mentai.2ch.net/min/      min     Ì±Â¯¡Š¿ÀÏóØ
280 http://mentai.2ch.net/kobun/    kobun   žÅÊž¡ŠŽÁÊž
281 http://mentai.2ch.net/english/  english ENGLISH
282 http://kaba.2ch.net/korea/      korea   ¥Ï¥ó¥°¥ë
283 http://mentai.2ch.net/china/    china   Ãæ¹ñ
284 http://ton.2ch.net/taiwan/      taiwan  ÂæÏÑ
285 http://ton.2ch.net/geo/ geo     ÃÏÍý¡Š¿ÍÎà³Ø
286 http://choco.2ch.net/chiri/     chiri   ÃÏÍý€ª¹ñŒ«Ëý
287 http://mentai.2ch.net/gogaku/   gogaku  ³°¹ñžì
288 http://cheese.2ch.net/art/      art     ·ÝœÑ¥Ç¥¶¥€¥ó
289 http://mentai.2ch.net/philo/    philo   Å¯³Ø
290 http://school.2ch.net/shihou/   shihou  »ÊË¡»îž³
291 http://caramel.2ch.net/kaden/   kaden   ²ÈÅÅÀœÉÊ
292 http://caramel.2ch.net/sony/    sony    ¥œ¥Ë¡Œ
293 http://cheese.2ch.net/phs/      phs     ·ÈÂÓ¡Š£Ð£È£Ó
294 http://mentai.2ch.net/dgoods/   dgoods  ¥Ç¥ž¥¿¥ë¥â¥Î
295 http://caramel.2ch.net/camera/  camera  ¥«¥á¥é
296 http://ton.2ch.net/dcamera/     dcamera ¥Ç¥ž¥«¥á
297 http://natto.2ch.net/av/        av      AVµ¡Žï
298 http://choco.2ch.net/pav/       pav     ¥Ô¥å¥¢AU
299 http://money.2ch.net/seiji/     seiji   À¯Œ£¶âÍ»
300 http://yasai.2ch.net/kokusai/   kokusai ¹ñºÝŸðÀª
301 http://money.2ch.net/eco/       eco     ·ÐºÑ
302 http://money.2ch.net/stock/     stock   ³ôŒ°
303 http://money.2ch.net/deal/      deal    Àèʪ
304 http://yasai.2ch.net/koumei/    koumei  ÁϲÁ¡ŠžøÌÀ
305 http://money.2ch.net/kyousan/   kyousan ¶Š»ºÅÞ
306 http://tmp.2ch.net/sisou/       sisou   À¯Œ£»×ÁÛ
307 http://tmp.2ch.net/kova/        kova    ¥Ž¡Œ¥Þ¥Ë¥º¥à
308 http://money.2ch.net/money/     money   ¶âÍ»
309 http://natto.2ch.net/food/      food    ¿©€Ùʪ
310 http://caramel.2ch.net/candy/   candy   €ª²Û»Ò
311 http://caramel.2ch.net/juice/   juice   ¥ž¥å¡Œ¥¹
312 http://cheese.2ch.net/cook/     cook    ÎÁÍý
313 http://curry.2ch.net/ramen/     ramen   ¥é¡Œ¥á¥ó
314 http://mentai.2ch.net/gurume/   gurume  ¥°¥ë¥á³°¿©
315 http://natto.2ch.net/jfoods/    jfoods  £Âµé¥°¥ë¥á
316 http://yasai.2ch.net/sake/      sake    €ªŒò¡ŠBar
317 http://cheese.2ch.net/recipe/   recipe  ¥ì¥·¥Ô
318 http://life.2ch.net/sousai/     sousai  Ž§º§Áòº×
319 http://ex.2ch.net/kankon/       kankon  Àž³èÁŽÈÌ
320 http://life.2ch.net/baby/       baby    °é»ù
321 http://life.2ch.net/kagu/       kagu    ²È¶ñ
322 http://life.2ch.net/shop/       shop    ÄÌÈΡŠÇ ʪ
323 http://ex.2ch.net/fashion/      fashion ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
324 http://life.2ch.net/female/     female  ²œŸÑ
325 http://ex.2ch.net/diet/ diet    ÈþÍÆ
326 http://life.2ch.net/seikei/     seikei  À°·Á
327 http://life.2ch.net/world/      world   °ìÈ̳€³°Àž³è
328 http://life.2ch.net/northa/     northa  ËÌÊƳ€³°Àž³è
329 http://life.2ch.net/credit/     credit  ¥¯¥ì¥ž¥Ã¥È
330 http://yasai.2ch.net/middle/    middle  £³£°Âå°ÊŸå
331 http://life.2ch.net/live/       live    ²ÈÄí
332 http://life.2ch.net/chance/     chance  ·üŸÞ
333 http://life.2ch.net/cigaret/    cigaret €¿€Ð€³
334 http://life.2ch.net/megane/     megane  €á€¬€Í
335 http://life.2ch.net/yuusen/     yuusen  ¥Þ¥€¥é¥€¥ó
336 http://life.2ch.net/conv/       conv    ¥³¥ó¥Ó¥Ë
337 http://life.2ch.net/sale/       sale    ¥Ð¡Œ¥²¥ó
338 http://kaba.2ch.net/stationery/ stationery      ʞˌ¶ñ
339 http://choco.2ch.net/shar/      shar    ¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ
340 http://natto.2ch.net/denpa/     denpa   ÅÅÇÈ¡Š€ª²ÖȪ
341 http://caramel.2ch.net/owarai/  owarai  €ªŸÐ€€Ÿ®Òô
342 http://natto.2ch.net/2chbook/   2chbook Ʊ¿Í¥Î¥Š¥Ï¥Š
343 http://yasai.2ch.net/uwasa/     uwasa   ±œÏÃ
344 http://salad.2ch.net/charaneta/ charaneta       ¥­¥ã¥é¥Í¥¿
345 http://love.2ch.net/ex/ ex      ¥«¥Ã¥×¥ë
346 http://caramel.2ch.net/nohodame/        nohodame        €Î€Û€Û€ó¥À¥á
347 http://natto.2ch.net/dame/      dame    ̵¿Š¡Š€À€á
348 http://life.2ch.net/hikky/      hikky   ¥Ò¥Ã¥­¡Œ
349 http://cheese.2ch.net/wom/      wom     œ÷À­
350 http://curry.2ch.net/sfe/       sfe     ÆÈ¿Èœ÷À­žÂÄê
351 http://caramel.2ch.net/ms/      ms      Žûº§œ÷À­
352 http://yasai.2ch.net/male/      male    ÆÈ¿ÈÃËÀ­
353 http://ton.2ch.net/employee/    employee        ¥ê¡Œ¥Þ¥ó
354 http://school.2ch.net/campus/   campus  Âç³ØÀž³è
355 http://mentai.2ch.net/otaku/    otaku   €ª€¿€¯
356 http://mentai.2ch.net/nendai/   nendai  ǯÂåÊÌ
357 http://game.2ch.net/575/        575     €·€ê€È€ê
358 http://game.2ch.net/tanka/      tanka   žÞŒ·žÞ¡ŠÃ»²Î
359 http://cheese.2ch.net/4649/     4649    ¥¢¥Š¥È¥í¡Œ
360 http://live.2ch.net/endless/    endless ŒÂ¶·ch
361 http://live.2ch.net/weekly/     weekly  ÈÖÁÈch
362 http://live.2ch.net/dome/       dome    ¥¹¥Ý¡Œ¥Äch
363 http://live.2ch.net/dancesite/  dancesite       ·ÝÇœch
364 http://live.2ch.net/festival/   festival        €ªº×€êch
365 http://news.2ch.net/liveplus/   liveplus        ¥Ë¥å¡Œ¥¹ŒÂ¶·
366 http://school.2ch.net/edu/      edu     ¶µ°é¡ŠÀèÀž
367 http://school.2ch.net/kouri/    kouri   Âç³ØŒõž³
368 http://yasai.2ch.net/ojyuken/   ojyuken €ªŒõž³
369 http://school.2ch.net/senmon/   senmon  ÀìÌç³Ø¹»
370 http://school.2ch.net/design/   design  ÈþœÑ·Ï³Ø¹»
371 http://school.2ch.net/govexam/  govexam žø̳°÷»îž³
372 http://game.2ch.net/hobby/      hobby   ŒñÌ£°ìÈÌ
373 http://cheese.2ch.net/toy/      toy     €ª€â€Á€ã
374 http://salad.2ch.net/zoid/      zoid    ¥Ÿ¥€¥É
375 http://caramel.2ch.net/watch/   watch   »þ·×¡ŠŸ®Êª
376 http://mentai.2ch.net/doll/     doll    €ª¿Í·Á
377 http://life.2ch.net/engei/      engei   ±à·Ý
378 http://caramel.2ch.net/dog/     dog     ž€Ç­Âç¹¥€­
379 http://life.2ch.net/pet/        pet     ¥Ú¥Ã¥ÈÂç¹¥€­
380 http://tmp.2ch.net/cat/ cat     ¥Ú¥Ã¥ÈÂç·ù€€
381 http://ton.2ch.net/bike/        bike    ¥Ð¥€¥¯
382 http://caramel.2ch.net/car/     car     ŒÖ
383 http://yasai.2ch.net/army/      army    ·³»ö
384 http://natto.2ch.net/radio/     radio   ÌµÀþ
385 http://curry.2ch.net/train/     train   ÅŽÆ»¡ŠÅÅŒÖ
386 http://caramel.2ch.net/mokei/   mokei   ÌÏ·¿¡Š¥×¥é¥â
387 http://caramel.2ch.net/gun/     gun     ¥µ¥Ð¥²¡Œ
388 http://curry.2ch.net/warhis/    warhis  »°¹ñ»Ö¡ŠÀï¹ñ
389 http://ton.2ch.net/dance/       dance   ¥À¥ó¥¹
390 http://ton.2ch.net/bird/        bird    ÌîÄ»ŽÑ»¡
391 http://life.2ch.net/collect/    collect ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
392 http://sports.2ch.net/sports/   sports  ¥¹¥Ý¡Œ¥Ä
393 http://sports.2ch.net/ski/      ski     ¥¹¥­¡Œ¥¹¥Î¥Ü
394 http://sports.2ch.net/msports/  msports ³€¥¹¥Ý¡Œ¥Ä
395 http://sports.2ch.net/base/     base    ¥×¥íÌîµå
396 http://sports.2ch.net/mlb/      mlb     ÌîµåÁí¹ç
397 http://sports.2ch.net/kyozin/   kyozin  ¥¢¥ó¥ÁµåÃÄ
398 http://sports.2ch.net/soccer/   soccer  ¹ñÆ⥵¥Ã¥«¡Œ
399 http://sports.2ch.net/football/ football        œ³µåÂåÉœ³€³°
400 http://sports.2ch.net/volley/   volley  ¥Ð¥ì¡Œ¥Ü¡Œ¥ë
401 http://sports.2ch.net/k1/       k1      ³ÊÆ®µ»
402 http://sports.2ch.net/fish/     fish    Äà€ê
403 http://sports.2ch.net/bass/     bass    ¥Ð¥¹Äà€ê
404 http://sports.2ch.net/bicycle/  bicycle Œ«ÅŸŒÖ
405 http://sports.2ch.net/wres/     wres    ¥×¥í¥ì¥¹
406 http://sports.2ch.net/f1/       f1      F1
407 http://sports.2ch.net/olympic/  olympic ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯
408 http://sports.2ch.net/budou/    budou   ÉðÆ»¡ŠÉð·Ý
409 http://sports.2ch.net/boxing/   boxing  ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°
410 http://sports.2ch.net/sumou/    sumou   ÁêËÐ
411 http://sports.2ch.net/golf/     golf    ¥Ž¥ë¥Õ
412 http://sports.2ch.net/xsports/  xsports xsports
413 http://yasai.2ch.net/oversea/   oversea ³€³°Î¹¹Ô
414 http://ebi.2ch.net/21oversea/   21oversea       Ží€Ê€€³€³°
415 http://yasai.2ch.net/travel/    travel  ¹ñÆâι¹Ô
416 http://mentai.2ch.net/park/     park    Í·±àÃÏ
417 http://yasai.2ch.net/out/       out     Åл³¥­¥ã¥ó¥×
418 http://music.2ch.net/musicnews/ musicnews       ·ÝÇœ¡Š²»³Ú®Êó
419 http://tv.2ch.net/geino/        geino   ·Ýǜ̟ͭ¿Í
420 http://tv.2ch.net/geinin/       geinin  €ªŸÐ€€·Ý¿Í
421 http://natto.2ch.net/ana/       ana     ¥¢¥Ê¥Š¥ó¥µ¡Œ
422 http://tv.2ch.net/ami/  ami     €¢€ß¡õ€¢€æ
423 http://tv.2ch.net/apple/        apple   ÄÇÌŸÎÓžé
424 http://music.2ch.net/smap/      smap    ¥¹¥Þ¥Ã¥×
425 http://tv.2ch.net/ainotane/     ainotane        ¥âÌŒ¡ÊÍÓ¡Ë
426 http://love.2ch.net/morningcoffee/      morningcoffee   ¥âÌŒ¡Êϵ¡Ë
427 http://tv.2ch.net/zurui/        zurui   €º€ë€€œ÷
428 http://music.2ch.net/jan/       jan     ¥ž¥ã¥Ë¡Œ¥º
429 http://music.2ch.net/jr/        jr      £Ê£ò
430 http://tv.2ch.net/cs/   cs      ¥±¡Œ¥Ö¥ë£Ô£Ö
431 http://tv.2ch.net/skyp/ skyp    ¥¹¥«¥Ñ¡Œ
432 http://tv.2ch.net/bs/   bs      ¥Ç¥ž¥¿¥ëÊüÁ÷
433 http://tv.2ch.net/tv/   tv      ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ
434 http://tv.2ch.net/tvd/  tvd     ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ
435 http://tv.2ch.net/am/   am      ¥é¥ž¥ªÈÖÁÈ
436 http://tv.2ch.net/tv2/  tv2     ³€³°¥Æ¥ì¥Ó
437 http://tv.2ch.net/nhk/  nhk     NHK
438 http://tv.2ch.net/celebrity/    celebrity       ³€³°·ÝÇœ¿Í
439 http://tv.2ch.net/cm/   cm      ¹­¹ð¡Š£Ã£Í
440 http://game.2ch.net/mj/ mj      Ëã¿ý¡ŠÂŸ
441 http://ex.2ch.net/pachi/        pachi   ¥Ñ¥Á¥ó¥³
442 http://ex.2ch.net/slot/ slot    ¥Ñ¥Á¥¹¥í
443 http://curry.2ch.net/keiba/     keiba   ¶¥ÇÏ
444 http://curry.2ch.net/gamble/    gamble  ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë
445 http://game.2ch.net/gsaloon/    gsaloon ¥²¡Œ¥à¥µ¥í¥ó
446 http://game.2ch.net/game/       game    PC¥²¡Œ¥à
447 http://cocoa.2ch.net/famicom/   famicom ²ÈÄíÍÑ¥²¡Œ¥à
448 http://game.2ch.net/gameover/   gameover        ²È¥²¡Œ¹¶Î¬
449 http://game.2ch.net/retro/      retro   ¥ì¥È¥í¥²¡Œ¥à
450 http://game.2ch.net/ff/ ff      FF¡Š¥É¥é¥¯¥š
451 http://game.2ch.net/poke/       poke    ·ÈÂÓ¥²¡Œ¥à
452 http://game.2ch.net/ghard/      ghard   ¥Ï¡Œ¥É¡Š¶È³Š
453 http://game.2ch.net/gal/        gal     ¥®¥ã¥ë¥²¡Œ
454 http://game.2ch.net/arc/        arc     ¥¢¡Œ¥±¡Œ¥É
455 http://game.2ch.net/fly/        fly     ¥Õ¥é¥€¥È¥·¥à
456 http://game.2ch.net/netgame/    netgame ¥Í¥Ã¥È¥²¡Œ¥à
457 http://game.2ch.net/cgame/      cgame   ÂîŸå¥²¡Œ¥à
458 http://game.2ch.net/bgame/      bgame   °Ïžë¡ŠŸ­Žý
459 http://comic.2ch.net/comicnews/ comicnews       ¥Þ¥ó¥¬news
460 http://comic.2ch.net/asaloon/   asaloon ¥¢¥Ë¥á¥µ¥í¥ó
461 http://comic.2ch.net/anime/     anime   ¥¢¥Ë¥á
462 http://comic.2ch.net/ranime/    ranime  ²û€«€·¥¢¥Ë¥á
463 http://comic.2ch.net/cosp/      cosp    ¥³¥¹¥×¥ì
464 http://natto.2ch.net/voice/     voice   ÀŒÍ¥
465 http://yasai.2ch.net/doujin/    doujin  Ʊ¿Í¥³¥ß¥±
466 http://comic.2ch.net/csaloon/   csaloon Ì¡²è¥µ¥í¥ó
467 http://comic.2ch.net/comic/     comic   Ì¡²è
468 http://comic.2ch.net/rcomic/    rcomic  ²û€«€·Ì¡²è
469 http://comic.2ch.net/ymag/      ymag    Ÿ¯Ç¯Ì¡²è
470 http://comic.2ch.net/gcomic/    gcomic  Ÿ¯œ÷Ì¡²è
471 http://comic.2ch.net/sakura/    sakura  CC€µ€¯€é
472 http://mentai.2ch.net/iga/      iga     €€€¬€é€·
473 http://teri.2ch.net/eva/        eva     ¥š¥ô¥¡
474 http://natto.2ch.net/magazin/   magazin ¥é¥€¥È¥Î¥Ù¥ë
475 http://mentai.2ch.net/mystery/  mystery ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡Œ
476 http://natto.2ch.net/sf/        sf      £Ó£Æ
477 http://mentai.2ch.net/zassi/    zassi   »š»ï
478 http://natto.2ch.net/books/     books   °ìÈÌœñÀÒ
479 http://music.2ch.net/musicnews/ musicnews       ·ÝÇœ¡Š²»³Ú®Êó
480 http://music.2ch.net/msaloon/   msaloon ²»³Ú¥µ¥í¥ó
481 http://music.2ch.net/musicj/    musicj  Ë®³Ú
482 http://music.2ch.net/natsumeloj/        natsumeloj      ²û¥á¥íË®³Ú
483 http://music.2ch.net/musice/    musice  ÍγÚ
484 http://music.2ch.net/music/     music   ²»³Ú°ìÈÌ
485 http://music.2ch.net/beatles/   beatles ¥Ó¡Œ¥È¥ë¥º
486 http://music.2ch.net/visual/    visual  ¥ô¥£¥ž¥å¥¢¥ë
487 http://music.2ch.net/dj/        dj      £Ä£Ê¡Š¥¯¥é¥Ö
488 http://music.2ch.net/hiphop/    hiphop  HIPHOP
489 http://music.2ch.net/techno/    techno  TECHNO
490 http://music.2ch.net/compose/   compose ³ÚŽï¡Šºî¶Ê
491 http://music.2ch.net/classic/   classic ¥ž¥ã¥º
492 http://music.2ch.net/classical/ classical       ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯
493 http://music.2ch.net/suisou/    suisou  ¿áÁÕ³Ú
494 http://music.2ch.net/hrhm/      hrhm    HR¡ŠHM
495 http://music.2ch.net/asong/     asong   ¥¢¥Ë¥œ¥óÅù
496 http://music.2ch.net/wmusic/    wmusic  ¥ï¡Œ¥ë¥É²»³Ú
497 http://music.2ch.net/punk/      punk    ¥Ñ¥ó¥¯
498 http://music.2ch.net/legend/    legend  ÅÁÀâ€Î
499 http://ex.2ch.net/jinsei/       jinsei  ¿ÍÀžÁêÃÌ
500 http://life.2ch.net/psy/        psy     ¿Ž€Èœ¡¶µ
501 http://ton.2ch.net/body/        body    ¿ÈÂΡŠ·ò¹¯
502 http://life.2ch.net/atopi/      atopi   ¥¢¥È¥Ô¡Œ
503 http://life.2ch.net/hage/       hage    ¥Ï¥²¡Š¥º¥é
504 http://love.2ch.net/pure/       pure    œãŸðÎø°Š
505 http://love.2ch.net/kageki/     kageki  ²á·ã€ÊÎø°Š
506 http://love.2ch.net/furin/      furin   ÉÔÎÑ¡ŠÉâµ€
507 http://love.2ch.net/gay/        gay     Æ±À­°Š
508 http://life.2ch.net/utu/        utu     ¥á¥ó¥Ø¥ë
509 http://life.2ch.net/break/      break   ŒºÎø
510 http://pc.2ch.net/pcnews/       pcnews  PC¥Ë¥å¡Œ¥¹
511 http://pc.2ch.net/win/  win     Windows
512 http://pc.2ch.net/jobs/ jobs    Mac
513 http://pc.2ch.net/mac/  mac     ¿·¡Šmac
514 http://pc.2ch.net/os/   os      OS
515 http://pc.2ch.net/pc/   pc      ¥Ñ¥œ¥³¥ó°ìÈÌ
516 http://pc.2ch.net/jisaku/       jisaku  Œ«ºîPC
517 http://pc.2ch.net/hard/ hard    ¥Ï¡Œ¥É¥Š¥§¥¢
518 http://pc.2ch.net/cdr/  cdr     CD-R,DVD
519 http://pc.2ch.net/software/     software        ¥œ¥Õ¥È¥Š¥§¥¢
520 http://pc.2ch.net/mobile/       mobile  ¥â¥Ð¥€¥ë
521 http://pc.2ch.net/bsoft/        bsoft   ¥Ó¥ž¥Í¥¹soft
522 http://pc.2ch.net/unix/ unix    UNIX
523 http://pc.2ch.net/linux/        linux   Linux
524 http://pc.2ch.net/prog/ prog    ¥×¥í¥°¥é¥Þ¡Œ
525 http://pc.2ch.net/tech/ tech    ¥×¥í¥°¥é¥à
526 http://pc.2ch.net/cg/   cg      £Ã£Ç
527 http://pc.2ch.net/dtm/  dtm     DTM
528 http://pc.2ch.net/avi/  avi     DTV
529 http://pc.2ch.net/swf/  swf     FLASH
530 http://game.2ch.net/gamedev/    gamedev ¥²Àœºîµ»œÑ
531 http://pc.2ch.net/i4004/        i4004   À΀ÎPC
532 http://tmp.2ch.net/download/    download        Download
533 http://pc.2ch.net/hp/   hp      WebÀ©ºî
534 http://pc.2ch.net/perl/ perl    ¥ì¥ó¥¿¥ë»ª
535 http://pc.2ch.net/php/  php     WebProg
536 http://pc.2ch.net/hack/ hack    œéµé¥Í¥Ã¥È
537 http://pc.2ch.net/sec/  sec     ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£
538 http://pc.2ch.net/network/      network ÄÌ¿®µ»œÑ
539 http://pc.2ch.net/friend/       friend  ¥Ý¥¹¥Ú¡Širc
540 http://pc.2ch.net/isp/  isp     ¥×¥í¥Ð¥€¥À¡Œ
541 http://pc.2ch.net/nifty/        nifty   Nifty
542 http://pc.2ch.net/mmag/ mmag    ¥á¥ë¥Þ¥¬
543 http://ex.2ch.net/nanmin/       nanmin  Æṉ̃
544 http://pc.2ch.net/ad/   ad      ÀëÅÁ·ÇŒšÈÄ
545 http://pc.2ch.net/esite/        esite   ¥Í¥Ã¥È¥µ¡Œ¥Ó¥¹
546 http://yasai.2ch.net/net/       net     ¥Í¥Ã¥Èwatch
547 http://natto.2ch.net/yahoo/     yahoo   ¥ª¡Œ¥¯¥·¥ç¥ó
548 http://teri.2ch.net/bobby/      bobby   €ª€€€é¥í¥Ó¡Œ
549 http://tmp.2ch.net/lobby/       lobby   ¥í¥Ó¡Œ
550 http://ex.2ch.net/maru/ maru    ¡ü
551 http://tmp.2ch.net/mog2/        mog2    €Ê€ó€Ç€â€¢€ê
552 http://tmp.2ch.net/kitchen/     kitchen ¿ßËŒ¡ª
553 http://teri.2ch.net/tubo/       tubo    ºÇ°­
554 http://tmp.2ch.net/joke/        joke    ³ØÎò
555 http://tmp.2ch.net/rights/      rights  ¿Íž¢ÌäÂê
556 http://kaba.2ch.net/saku/       saku    ºïœü°ÍÍê