root/HTML-Entities-ImodePictogram/trunk/lib/HTML/Entities/ImodePictogram.ja.pod

Revision 221 (checked in by miyagawa, 19 years ago)

Initial revision

  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1 =head1 NAME
2
3 HTML::Entities::ImodePictogram - i-modeÍѳšÊž»ú€Î¥š¥ó¥³¡Œ¥É/¥Ç¥³¡Œ¥É
4
5 =head1 SYNOPSIS
6
7   use HTML::Entities::ImodePictogram;
8
9   $html      = encode_pictogram($rawtext);
10   $rawtext   = decode_pictogram($html);
11   $cleantext = remove_pictogram($rawtext);
12
13   use HTML::Entities::ImodePictogram qw(find_pictogram);
14
15   $num_found = find_pictogram($rawtext, \&callback);
16
17 =head1 DESCRIPTION
18
19 HTML::Entities::ImodePictogram €Ï¡¢ Shift_JIS ¥×¥é¥€¥Ù¡Œ¥ÈÎΰè€Ë³ä€êÅö€Æ€é€ì€¿¡¢i-modeÍѳšÊž»ú€òœèÍý€¹€ë¥â¥ž¥å¡Œ¥ë€Ç€¹¡£
20
21 i-modeÍѳšÊž»ú€Ë€Ä€€€Æ€ÎŸÜºÙ€Ï¡¢http://www.nttdocomo.co.jp/i/tag/emoji/index.html €ò€ŽÍ÷€¯€À€µ€€¡£
22
23 =head1 FUNCTIONS
24
25 €³€Î¥â¥ž¥å¡Œ¥ë€Î€¹€Ù€Æ€ÎŽØ¿ô€Ç€Ï¡¢ÆþœÐÎÏ€ÎÊž»úÎó€Ï Shift_JIS €Ç¥š¥ó¥³¡Œ¥É€µ€ì€Æ€€€ë€ÈÁÛÄꀷ€Æ€€€Þ€¹¡£Shift_JIS €È EUC-JP €ä UTF8 €Ê€ÉŸ€Î¥š¥ó¥³¡Œ¥Ç¥£¥ó¥°€È€Î¥³¡Œ¥ÉÊÑŽ¹€Ë€Ä€€€Æ€Ï¡¢L<Jcode> €ò€ŽÍ÷€¯€À€µ€€¡£
26
27 €³€Î¥â¥ž¥å¡Œ¥ë€Ï°Ê²Œ€ÎŽØ¿ô€ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È€Ç¥š¥¯¥¹¥Ý¡Œ¥È€·€Þ€¹¡£
28
29 =over 4
30
31 =item encode_pictogram
32
33   $html = encode_pictogram($rawtext);
34
35 ¥Æ¥­¥¹¥È€ËŽÞ€Þ€ì€ë i-modeÍѳšÊž»ú€òHTML¿ôÃÍ»²ŸÈ€Ë¥š¥ó¥³¡Œ¥É€·€Þ€¹¡£
36
37 =item decode_pictogram
38
39   $rawtext = decode_pictogram($html);
40
41 i-modeÍѳšÊž»ú€ÎHTML¿ôÃÍ»²ŸÈ€ò¡¢ŒÂÂ΀˥ǥ³¡Œ¥É€·€Þ€¹¡£
42
43 =item remove_pictogram
44
45   $cleantext = remove_pictogram($rawtext);
46
47 ¥Æ¥­¥¹¥È€ËŽÞ€Þ€ì€ë i-modeÍѳšÊž»ú€òºïœü€·€Þ€¹¡£
48
49 =back
50
51 €³€Î¥â¥ž¥å¡Œ¥ë€Ï°Ê²Œ€ÎŽØ¿ô€òɬÍ׀ʀé€Ð¥š¥¯¥¹¥Ý¡Œ¥È€·€Þ€¹¡£
52
53 =over 4
54
55 =item find_pictogram
56
57   $num_found = find_pictorgram($rawtext, \&callback);
58
59 ¥Æ¥­¥¹¥ÈÃæ€Î i-modeÍѳšÊž»ú€òõ€·€Æ¡¢ž«€Ä€«€Ã€¿€é€œ€ì€Ÿ€ì€ËÂЀ·€Æ¥³¡Œ¥ë¥Ð¥Ã¥¯ŽØ¿ô€òŒÂ¹Ô€·€Þ€¹¡£ž«€Ä€«€Ã€¿³šÊž»ú€Î¿ô€òÊÖ€·€Þ€¹¡£
60
61 ¥³¡Œ¥ë¥Ð¥Ã¥¯ŽØ¿ô€Ë€Ï2€Ä€Î°ú¿ô€¬ÅÏ€ê€Þ€¹¡£1€Ä€á€Ïž«€Ä€«€Ã€¿³šÊž»ú€Î¥Ð¥€¥Ê¥ê€œ€Î€â€Î¡¢2€Ä€á€Ï€œ€Î³šÊž»ú€Î¥³¡Œ¥É¥Ý¥€¥ó¥È€òŒš€¹10¿Ê¿ô€Î¿ô»ú€Ç€¹¡£¥³¡Œ¥ë¥Ð¥Ã¥¯ŽØ¿ô€ÎÊÖ€êÃ̀ˀè€Ã€Æ¡¢€â€È€Î¥Æ¥­¥¹¥È€ÏÃÖŽ¹€µ€ì€Þ€¹¡£
62
63 encode_pictogram() €ÎŒÂÁõ€òŸÒ²ð€·€Þ€¹¡£find_pictorgram() €Î»È€€Êý€Î€è€€Îã€Ë€Ê€ë€Ç€·€ç€Š¡£
64
65   sub encode_pictogram {
66       my $text = shift;
67       find_pictogram($text, sub {
68                          my($bin, $number) = @_;
69                          return '&#' . $number . ';';
70                      });
71       return $text;
72   }
73
74 =back
75
76 =head1 CAVEAT
77
78 ¥Æ¥­¥¹¥ÈÃæ€ÎC<€¹€Ù€Æ>€ÎÊž»ú€Ë¥Þ¥Ã¥Á€¹€ëÀµµ¬Éœžœ€òÍøÍÑ€·€Æ€€€ë€¿€á¡¢€³€Î¥â¥ž¥å¡Œ¥ë€ÎÆ°ºî€ÏÃÙ€€€Ç€¹¡£€³€ì€Ï¡¢Shift_JIS €ÎÊž»ú¶­³Š€òž«€Ä€±€ë€Ë€Ï¡¢€¹€Ù€Æ¥Þ¥Ã¥Á€µ€»€ë€·€«€Ê€€€Î€¬ž¶°ø€Ç€¹¡£
79
80 =head1 AUTHOR
81
82 Tatsuhiko Miyagawa <miyagawa@bulknews.net>
83
84 This library is free software; you can redistribute it and/or
85 modify it under the same terms as Perl itself.
86
87 =head1 SEE ALSO
88
89 L<HTML::Entities>, http://www.nttdocomo.co.jp/i/tag/emoji/index.html
90
91 =cut
92
Note: See TracBrowser for help on using the browser.