root/HTML-Entities-ImodePictogram/trunk/lib/HTML/Entities/ImodePictogram.ja.pod

Revision 698 (checked in by miyagawa, 18 years ago)

update translation

  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1 =head1 NAME
2
3 HTML::Entities::ImodePictogram - i-modeÍѳšÊž»ú€Î¥š¥ó¥³¡Œ¥É/¥Ç¥³¡Œ¥É
4
5 =head1 SYNOPSIS
6
7   use HTML::Entities::ImodePictogram;
8
9   $html      = encode_pictogram($rawtext);
10   $rawtext   = decode_pictogram($html);
11   $cleantext = remove_pictogram($rawtext);
12
13   use HTML::Entities::ImodePictogram qw(find_pictogram);
14
15   $num_found = find_pictogram($rawtext, \&callback);
16
17 =head1 DESCRIPTION
18
19 HTML::Entities::ImodePictogram €Ï¡¢ Shift_JIS ¥×¥é¥€¥Ù¡Œ¥ÈÎΰè€Ë³ä€êÅö€Æ€é€ì€¿¡¢i-modeÍѳšÊž»ú€òœèÍý€¹€ë¥â¥ž¥å¡Œ¥ë€Ç€¹¡£
20
21 i-modeÍѳšÊž»ú€Ë€Ä€€€Æ€ÎŸÜºÙ€Ï¡¢http://www.nttdocomo.co.jp/i/tag/emoji/index.html €ò€ŽÍ÷€¯€À€µ€€¡£
22
23 =head1 FUNCTIONS
24
25 €³€Î¥â¥ž¥å¡Œ¥ë€Î€¹€Ù€Æ€ÎŽØ¿ô€Ç€Ï¡¢ÆþœÐÎÏ€ÎÊž»úÎó€Ï Shift_JIS €Ç¥š¥ó¥³¡Œ¥É€µ€ì€Æ€€€ë€ÈÁÛÄꀷ€Æ€€€Þ€¹¡£Shift_JIS €È EUC-JP €ä UTF8 €Ê€ÉŸ€Î¥š¥ó¥³¡Œ¥Ç¥£¥ó¥°€È€Î¥³¡Œ¥ÉÊÑŽ¹€Ë€Ä€€€Æ€Ï¡¢L<Jcode> €ò€ŽÍ÷€¯€À€µ€€¡£
26
27 €³€Î¥â¥ž¥å¡Œ¥ë€Ï°Ê²Œ€ÎŽØ¿ô€ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È€Ç¥š¥¯¥¹¥Ý¡Œ¥È€·€Þ€¹¡£
28
29 =over 4
30
31 =item encode_pictogram
32
33   $html = encode_pictogram($rawtext);
34   $html = encode_pictogram($rawtext, unicode => 1);
35
36 ¥Æ¥­¥¹¥È€ËŽÞ€Þ€ì€ë i-modeÍѳšÊž»ú€òHTML»²ŸÈ€Ë¥š¥ó¥³¡Œ¥É€·€Þ€¹¡£$rawtext €¬³ÈÄ¥³šÊž»ú€òŽÞ€àŸì¹ç¡¢Unicode ¥³¡Œ¥É¥Ý¥€¥ó¥È (C<&#xFFFF;>) €Ç¥š¥ó¥³¡Œ¥É€·€Þ€¹¡£C<unicode> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó€òÌÀŒšÅª€ËÍ¿€š€¿Ÿì¹ç¡¢€¹€Ù€Æ€Î³šÊž»ú€ò Unicode ¥³¡Œ¥É¥Ý¥€¥ó¥È€Ç¥š¥ó¥³¡Œ¥É€·€Þ€¹¡£€œ€ì°Ê³°€ÎŸì¹ç€Ï¡¢SJIS10¿Ê¿ô (C<&#NNNNN;>) €Ç¥š¥ó¥³¡Œ¥É€·€Þ€¹¡£
37
38 =item decode_pictogram
39
40   $rawtext = decode_pictogram($html);
41
42 i-modeÍѳšÊž»ú€ÎHTML»²ŸÈ(C<&#xFFFF;> €È C<&#NNNNN;> €ÎΟÊý)€ò¡¢ŒÂÂÎ€Ë Shift_JIS €Ç¥Ç¥³¡Œ¥É€·€Þ€¹¡£
43
44 =item remove_pictogram
45
46   $cleantext = remove_pictogram($rawtext);
47
48 ¥Æ¥­¥¹¥È€ËŽÞ€Þ€ì€ë i-modeÍѳšÊž»ú€òºïœü€·€Þ€¹¡£
49
50 =back
51
52 €³€Î¥â¥ž¥å¡Œ¥ë€Ï°Ê²Œ€ÎŽØ¿ô€òɬÍ׀ʀé€Ð¥š¥¯¥¹¥Ý¡Œ¥È€·€Þ€¹¡£
53
54 =over 4
55
56 =item find_pictogram
57
58   $num_found = find_pictorgram($rawtext, \&callback);
59
60 ¥Æ¥­¥¹¥ÈÃæ€Î i-modeÍѳšÊž»ú€òõ€·€Æ¡¢ž«€Ä€«€Ã€¿€é€œ€ì€Ÿ€ì€ËÂЀ·€Æ¥³¡Œ¥ë¥Ð¥Ã¥¯ŽØ¿ô€òŒÂ¹Ô€·€Þ€¹¡£ž«€Ä€«€Ã€¿³šÊž»ú€Î¿ô€òÊÖ€·€Þ€¹¡£
61
62 ¥³¡Œ¥ë¥Ð¥Ã¥¯ŽØ¿ô€Ë€Ï3€Ä€Î°ú¿ô€¬ÅÏ€ê€Þ€¹¡£1€Ä€á€Ïž«€Ä€«€Ã€¿³šÊž»ú€Î¥Ð¥€¥Ê¥ê€œ€Î€â€Î¡¢2€Ä€á€Ï€œ€Î³šÊž»ú€ÎShift_JIS¥³¡Œ¥É¥Ý¥€¥ó¥È€òŒš€¹10¿Ê¿ô€Î¿ô»ú, 3€Ä€á€Ï Unicode ¥³¡Œ¥É¥Ý¥€¥ó¥È€Ç€¹¡£¥³¡Œ¥ë¥Ð¥Ã¥¯ŽØ¿ô€ÎÊÖ€êÃ̀ˀè€Ã€Æ¡¢€â€È€Î¥Æ¥­¥¹¥È€ÏÃÖŽ¹€µ€ì€Þ€¹¡£
63
64 encode_pictogram() €ÎŽÊñ€Ê€¢ŒÂÁõ€òŸÒ²ð€·€Þ€¹¡£find_pictorgram() €Î»È€€Êý€Î€è€€Îã€Ë€Ê€ë€Ç€·€ç€Š¡£€³€ÎÎã€Ç€Ï¡¢³ÈÄ¥³šÊž»ú€Ï¥µ¥Ý¡Œ¥È€µ€ì€Æ€€€Ê€€€³€È€ËÃí°Õ€·€Æ€¯€À€µ€€¡£
65
66   sub encode_pictogram {
67       my $text = shift;
68       find_pictogram($text, sub {
69                          my($bin, $number, $cp) = @_;
70                          return '&#' . $number . ';';
71                      });
72       return $text;
73   }
74
75 =back
76
77 =head1 CAVEAT
78
79 =over 4
80
81 =item *
82
83 ¥Æ¥­¥¹¥ÈÃæ€ÎC<€¹€Ù€Æ>€ÎÊž»ú€Ë¥Þ¥Ã¥Á€¹€ëÀµµ¬Éœžœ€òÍøÍÑ€·€Æ€€€ë€¿€á¡¢€³€Î¥â¥ž¥å¡Œ¥ë€ÎÆ°ºî€ÏÃÙ€€€Ç€¹¡£€³€ì€Ï¡¢Shift_JIS €ÎÊž»ú¶­³Š€òž«€Ä€±€ë€Ë€Ï¡¢€¹€Ù€Æ¥Þ¥Ã¥Á€µ€»€ë€·€«€Ê€€€Î€¬ž¶°ø€Ç€¹¡£
84
85 =item *
86
87 ³ÈÄ¥³šÊž»ú€Î¥µ¥Ý¡Œ¥È€ÏŽ°ÁŽ€È€ÏžÀ€š€Þ€»€ó¡£³šÊž»ú€ò Unicode €Ç°·€€€¿€€Ÿì¹ç€Ï¡¢perl 5.8.0 °ÊŸå€ËÉÕ°€Î Encode ¥â¥ž¥å¡Œ¥ë€ä¡¢Unicode::Japanese €òž«€Æ€¯€À€µ€€¡£
88
89 =back
90
91 =head1 AUTHOR
92
93 Tatsuhiko Miyagawa <miyagawa@bulknews.net>
94
95 This library is free software; you can redistribute it and/or
96 modify it under the same terms as Perl itself.
97
98 =head1 SEE ALSO
99
100 L<HTML::Entities>, L<Unicode::Japanese>, http://www.nttdocomo.co.jp/p_s/imode/tag/emoji/
101
102 =cut
103
Note: See TracBrowser for help on using the browser.