Changeset 698

Show
Ignore:
Timestamp:
08/05/02 23:15:17
Author:
miyagawa
Message:

update translation

Files:

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
Copied
Moved
 • HTML-Entities-ImodePictogram/trunk/lib/HTML/Entities/ImodePictogram.ja.pod

  r221 r698  
  3232 
  3333  $html = encode_pictogram($rawtext); 
   34  $html = encode_pictogram($rawtext, unicode => 1); 
  3435 
  35 ¥Æ¥­¥¹¥È€ËŽÞ€Þ€ì€ë i-modeÍѳšÊž»ú€òHTMLôÃÍ»²ŸÈ€Ë¥š¥ó¥³¡Œ¥É€·€Þ€¹¡£ 
   36¥Æ¥­¥¹¥È€ËŽÞ€Þ€ì€ë i-modeÍѳšÊž»ú€òHTML²ŸÈ€Ë¥š¥ó¥³¡Œ¥É€·€Þ€¹¡£$rawtext €¬³ÈÄ¥³šÊž»ú€òŽÞ€àŸì¹ç¡¢Unicode ¥³¡Œ¥É¥Ý¥€¥ó¥È (C<&#xFFFF;>) €Ç¥š¥ó¥³¡Œ¥É€·€Þ€¹¡£C<unicode> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó€òÌÀŒšÅª€ËÍ¿€š€¿Ÿì¹ç¡¢€¹€Ù€Æ€Î³šÊž»ú€ò Unicode ¥³¡Œ¥É¥Ý¥€¥ó¥È€Ç¥š¥ó¥³¡Œ¥É€·€Þ€¹¡£€œ€ì°Ê³°€ÎŸì¹ç€Ï¡¢SJIS10¿Ê¿ô (C<&#NNNNN;>) €Ç¥š¥ó¥³¡Œ¥É€·€Þ€¹¡£ 
  3637 
  3738=item decode_pictogram 
   
  3940  $rawtext = decode_pictogram($html); 
  4041 
  41 i-modeÍѳšÊž»ú€ÎHTMLôÃÍ»²ŸÈ€ò¡¢ŒÂÂ΀˥ǥ³¡Œ¥É€·€Þ€¹¡£ 
   42i-modeÍѳšÊž»ú€ÎHTML²ŸÈ(C<&#xFFFF;> €È C<&#NNNNN;> €ÎΟÊý)€ò¡¢ŒÂÂÎ€Ë Shift_JIS €Ç¥Ç¥³¡Œ¥É€·€Þ€¹¡£ 
  4243 
  4344=item remove_pictogram 
   
  5960¥Æ¥­¥¹¥ÈÃæ€Î i-modeÍѳšÊž»ú€òõ€·€Æ¡¢ž«€Ä€«€Ã€¿€é€œ€ì€Ÿ€ì€ËÂЀ·€Æ¥³¡Œ¥ë¥Ð¥Ã¥¯ŽØ¿ô€òŒÂ¹Ô€·€Þ€¹¡£ž«€Ä€«€Ã€¿³šÊž»ú€Î¿ô€òÊÖ€·€Þ€¹¡£ 
  6061 
  61 ¥³¡Œ¥ë¥Ð¥Ã¥¯ŽØ¿ô€Ë€Ï2€Ä€Î°ú¿ô€¬ÅÏ€ê€Þ€¹¡£1€Ä€á€Ïž«€Ä€«€Ã€¿³šÊž»ú€Î¥Ð¥€¥Ê¥ê€œ€Î€â€Î¡¢2€Ä€á€Ï€œ€Î³šÊž»ú€Î¥³¡Œ¥É¥Ý¥€¥ó¥È€òŒš€¹10¿Ê¿ô€Î¿ô»ú€Ç€¹¡£¥³¡Œ¥ë¥Ð¥Ã¥¯ŽØ¿ô€ÎÊÖ€êÃ̀ˀè€Ã€Æ¡¢€â€È€Î¥Æ¥­¥¹¥È€ÏÃÖŽ¹€µ€ì€Þ€¹¡£ 
   62¥³¡Œ¥ë¥Ð¥Ã¥¯ŽØ¿ô€Ë€Ï3€Ä€Î°ú¿ô€¬ÅÏ€ê€Þ€¹¡£1€Ä€á€Ïž«€Ä€«€Ã€¿³šÊž»ú€Î¥Ð¥€¥Ê¥ê€œ€Î€â€Î¡¢2€Ä€á€Ï€œ€Î³šÊž»ú€ÎShift_JIS¥³¡Œ¥É¥Ý¥€¥ó¥È€òŒš€¹10¿Ê¿ô€Î¿ô»ú, 3€Ä€á€Ï Unicode ¥³¡Œ¥É¥Ý¥€¥ó¥È€Ç€¹¡£¥³¡Œ¥ë¥Ð¥Ã¥¯ŽØ¿ô€ÎÊÖ€êÃ̀ˀè€Ã€Æ¡¢€â€È€Î¥Æ¥­¥¹¥È€ÏÃÖŽ¹€µ€ì€Þ€¹¡£ 
  6263 
  63 encode_pictogram() €ÎÂÁõ€òŸÒ²ð€·€Þ€¹¡£find_pictorgram() €Î»È€€Êý€Î€è€€Îã€Ë€Ê€ë€Ç€·€ç€Š¡£ 
   64encode_pictogram() €ÎÊñ€Ê€¢ŒÂÁõ€òŸÒ²ð€·€Þ€¹¡£find_pictorgram() €Î»È€€Êý€Î€è€€Îã€Ë€Ê€ë€Ç€·€ç€Š¡£€³€ÎÎã€Ç€Ï¡¢³ÈÄ¥³šÊž»ú€Ï¥µ¥Ý¡Œ¥È€µ€ì€Æ€€€Ê€€€³€È€ËÃí°Õ€·€Æ€¯€À€µ€€¡£ 
  6465 
  6566  sub encode_pictogram { 
  6667      my $text = shift; 
  6768      find_pictogram($text, sub { 
  68                          my($bin, $number) = @_; 
   69                         my($bin, $number, $cp) = @_; 
  6970                         return '&#' . $number . ';'; 
  7071                     }); 
   
  7677=head1 CAVEAT 
  7778 
   79=over 4 
   80 
   81=item * 
   82 
  7883¥Æ¥­¥¹¥ÈÃæ€ÎC<€¹€Ù€Æ>€ÎÊž»ú€Ë¥Þ¥Ã¥Á€¹€ëÀµµ¬Éœžœ€òÍøÍÑ€·€Æ€€€ë€¿€á¡¢€³€Î¥â¥ž¥å¡Œ¥ë€ÎÆ°ºî€ÏÃÙ€€€Ç€¹¡£€³€ì€Ï¡¢Shift_JIS €ÎÊž»ú¶­³Š€òž«€Ä€±€ë€Ë€Ï¡¢€¹€Ù€Æ¥Þ¥Ã¥Á€µ€»€ë€·€«€Ê€€€Î€¬ž¶°ø€Ç€¹¡£ 
   84 
   85=item * 
   86 
   87³ÈÄ¥³šÊž»ú€Î¥µ¥Ý¡Œ¥È€ÏŽ°ÁŽ€È€ÏžÀ€š€Þ€»€ó¡£³šÊž»ú€ò Unicode €Ç°·€€€¿€€Ÿì¹ç€Ï¡¢perl 5.8.0 °ÊŸå€ËÉÕ°€Î Encode ¥â¥ž¥å¡Œ¥ë€ä¡¢Unicode::Japanese €òž«€Æ€¯€À€µ€€¡£ 
   88 
   89=back 
  7990 
  8091=head1 AUTHOR 
   
  8798=head1 SEE ALSO 
  8899 
  89 L<HTML::Entities>, http://www.nttdocomo.co.jp/i/tag/emoji/index.html 
   100L<HTML::Entities>, L<Unicode::Japanese>, http://www.nttdocomo.co.jp/p_s/imode/tag/emoji/ 
  90101 
  91102=cut